ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Α. Όροι Χρήσης και διενέργειας συναλλαγών στο ηλεκτρονικό κατάστημα

 1. Εισαγωγικά

1.1 Ο παρών διαδικτυακός τόπος είναι ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης προϊόντων επίπλωσης μέσω του διαδικτύου, που δημιούργησε η ομόρρυθμη εταιρία με την επωνυμία «ΚΑΜΠΟΣ ΒΙΟΜΑΡΚΕΤ Α.Ε.» (ΑΦΜ: 999860393, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΓΕΜΗ: 126704101000) που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα (στο εξής χάριν συντομίας «Εταιρία»). Οι ακόλουθοι Όροι Χρήσης και διενέργειας συναλλαγών (στο εξής χάριν συντομίας «Όροι Χρήσης») διέπουν τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος της διεύθυνσης www.kamposbiomarket.gr στο εξής χάριν συντομίας «Ηλεκτρονικό Κατάστημα»), τη χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος από τους επισκέπτες του (στο εξής χάριν συντομίας «Χρήστης»), καθώς και τη διενέργεια συναλλαγών από απόσταση μέσω αυτού από τους πελάτες (στο εξής χάριν συντομίας «Πελάτης») της εταιρίας, υπό την ιδιοκτησία και διαχείριση της οποίας τελεί.

1.2 Η Εταιρία καταβάλει καθημερινά κάθε προσπάθεια για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών της. Η δημιουργία του συγκεκριμένου Ηλεκτρονικού Καταστήματος έχει στόχο την πραγμάτωση μίας μορφής προηγμένης επικοινωνίας της εταιρείας με τους πελάτες της. Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα απευθύνεται σε όλους τους χρήστες του διαδικτύου που επιθυμούν την άμεση ενημέρωση τους για τα προϊόντα που προσφέρει η Εταιρία σε συνδυασμό με τη δυνατότητα πραγματοποίησης αγορών μέσω της εξ’ αποστάσεως διαδικτυακής παραγγελίας. Οι παρόντες όροι είναι απολύτως συμβατοί με το ισχύον ευρωπαϊκό και ελληνικό δίκαιο ενώ οι χρήστες αναγνωρίζουν το δικαίωμα της εταιρείας να μεταβάλλει διατάξεις των παρόντων όρων, στο μέτρο που δεν αφορούν δεσμευτικές νομικά υποχρεώσεις του και χωρίς να επηρεάζονται τετελεσμένες καταστάσεις.

1.3 Οι Χρήστες και οι Πελάτες του Ηλεκτρονικού Καταστήματος πριν κάνουν χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτού, καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης που διέπουν την χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και τη διενέργεια συναλλαγών σε αυτό, οι οποίοι δεσμεύουν όλους τους χρήστες και πελάτες του. Η εγγραφή του Χρήστη/Πελάτη στο ηλεκτρονικό κατάστημα συνεπάγεται την αυτόματη αποδοχή των Όρων Χρήσης εκ μέρους του εγγεγραμμένου μέλους του Ηλεκτρονικού Καταστήματος Χρήστη/Πελάτη και την ανάληψη υποχρέωσης τήρησής τους.

 

 1. Χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος

2.1 Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα έχει δημιουργηθεί από την Εταιρία και λειτουργεί με αποκλειστικό σκοπό την προβολή των προϊόντων της (στο εξής χάριν συντομίας «Προϊόντα») μέσω διαδικτύου, την παραγγελία και αγορά Προϊόντων από απόσταση από τους Πελάτες.

 

 1. Διαδικασία εγγραφής του Χρήστη/Πελάτη ως μέλους του Ηλεκτρoνικού Καταστήματος

3.1 Κάθε χρήστης/πελάτης χρησιμοποιεί τον παρόντα διαδικτυακό τόπο με δική του αποκλειστικά ευθύνη, το δε περιεχόμενό του σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι παρέχει συμβουλή ή προτροπή άμεση ή έμμεση προς τους χρήστες/επισκέπτες να προβούν σε οποιαδήποτε πράξη.

3.2 Ο Πελάτης μπορεί να αγοράσει Προϊόντα μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος μόνον εφόσον έχει εγγραφεί ως μέλος του. Η εγγραφή πραγματοποιείται άπαξ κατά τη διαδικασία της πρώτης αγοράς Προϊόντος. Ο Πελάτης οφείλει να καταχωρήσει υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμό του, τη διεύθυνση αποστολής των Προϊόντων, την ηλεκτρονική του διεύθυνση (e-mail) και το τηλέφωνο επικοινωνίας του.

3.3 Όλα τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα του Πελάτη διέπονται από την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της Εταιρίας.

3.4 Η Εταιρία δεν θα ζητήσει ποτέ από τον Πελάτη να καταχωρήσει μέσω του διαδικτυακού της τόπου ή να της αποστείλει μέσω email, κατά την εγγραφή του ως μέλους ή και αργότερα, στοιχεία που σχετίζονται με πιστωτικές του κάρτες, τραπεζικούς του λογαριασμούς ή εν γένει οποιοδήποτε άλλο τραπεζικό του δεδομένο, εκτός από την περίπτωση της υπαναχώρησης από την αγορά Προϊόντος.

3.5 Ο Πελάτης υποχρεούται να ενημερώνει το Ηλεκτρονικό Κατάστημα για οποιαδήποτε αλλαγή των ανωτέρω στοιχείων του.

3.6 O Πελάτης έχει τη δυνατότητα, επίσης, να εγγραφεί και στην υπηρεσία ενημερωτικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων της Εταιρίας (Newsletter) με σκοπό να λαμβάνει ηλεκτρονικά μηνύματα της σχετικά με τις δραστηριότητες και τα Προϊόντα της. Ο Πελάτης, οποτεδήποτε μετά την εγγραφή του, δύναται να ζητήσει από την Εταιρία να σταματήσει η αποστολή σχετικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα επιλέγοντας το σχετικό link σε οποιοδήποτε ενημερωτικό email λάβει.

 

Β. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

 1. Ερωτήσεις /Απαντήσεις

Πώς αντιμετωπίζετε τα προσωπικά μου δεδομένα; Εμείς στην ΚΑΜΠΟΣ ΒΙΟΜΑΡΚΕΤ Α.Ε. σεβόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και δεσμευόμαστε ως προς την εφαρμογή του Ν.2472/97 και Ν 3471/2006 οι οποίοι αφορούν “την Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες” και τηρούμε τις διατάξεις που περιλαμβάνονται σε αυτούς. Διαβάστε τις παρακάτω ερωτήσεις για να ενημερωθείτε για τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε, το σκοπό συλλογής και επεξεργασίας αυτών καθώς και τις εγγυήσεις μας για την προστασία τους.

 

 1. Ποιές είναι οι εγγυήσεις σας για την προστασία των προσωπικών μου δεδομένων;

Η ΚΑΜΠΟΣ ΒΙΟΜΑΡΚΕΤ Α.Ε. σε καμία περίπτωση δεν δημοσιοποιεί, αποκαλύπτει, πωλεί ή ανταλλάσσει τα προσωπικά στοιχεία και τις πληροφορίες που της εμπιστεύεστε. H ΚΑΜΠΟΣ ΒΙΟΜΑΡΚΕΤ Α.Ε. δεσμεύεται ότι στο διηνεκές θα συμμορφώνεται με τις Αρχές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, για τις προσωπικές πληροφορίες που κατέχει.

 

 1. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει:
 1. Να αποκτώνται και να διαχειρίζονται δικαίως
 2. Να διαχειρίζονται μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται
 3. Να είναι επαρκείς, σχετικές και όχι υπέρμετρες με τον σκοπό για τον οποίο έχουν αποκτηθεί
 4. Να είναι ακριβείς και στο μέτρο του δυνατού ενημερωμένες
 5. Να κρατούνται όχι περισσότερο από το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωση του σκοπού για τον οποίο έχουν αποκτηθεί
 6. Να κρατούνται με την δέουσα ασφάλεια
 7. Να μην μεταφέρονται σε χώρες εκτός Ε.Ε. χωρίς την ρητή συγκατάθεση του ενδιαφερομένου

 

 1. Περιορισμός ευθύνης

Επιδίωξη μας είναι να είμαστε κατά το δυνατόν ακριβείς, όσον αφορά την παρουσίαση, το περιεχόμενο και τις περιγραφές των προϊόντων. Παρόλα αυτά δεν παρέχουμε εγγυήσεις ότι δεν μπορεί να υπάρξει περίπτωση που τα παραπάνω να μην είναι ακριβή, αξιόπιστα και ενημερωμένα. Εάν ένα προϊόν δεν είναι όπως έχει περιγραφεί στο site μας ή είναι ελαττωματικό, διατηρείτε το δικαίωμα να το επιστρέψετε (στην κατάσταση στην οποία το παραλάβατε). Κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να ενημερώνουμε τη διαθεσιμότητα σε είδος και μεγέθη των προϊόντων. Η ΚΑΜΠΟΣ ΒΙΟΜΑΡΚΕΤ Α.Ε. δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο ή την πολιτική δέσμευσης σεβασμού της ιδιωτικότητας εξωτερικών συνδέσμων, δηλαδή συνδέσεις προς τρίτους ιστοχώρους των οποίων οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις αναγράφονται στις ιστοσελίδες της, καθώς επίσης και για τις πολιτικές και πρακτικές προστασίας της ιδιωτικότητας που εκείνοι εφαρμόζουν.

 

 1. Χρήση Cookies

H ιστοσελίδα www.kamposbiomarket.gr χρησιμοποιεί τεχνολογία «cookies» για να βελτιώσει και να διευκολύνει την επίσκεψή σας στον ιστότοπό της. Τα αρχεία «cookies» αποστέλλονται στον υπολογιστή σας και σας αναγνωρίζουν ως συγκεκριμένο χρήστη, αποθηκεύοντας τις προσωπικές σας προτιμήσεις και τεχνικές πληροφορίες. Χρησιμοποιούμε α) Μόνιμα cookies (δηλ. τα cookies παραμένουν στον υπολογιστή σας ωσότου τα διαγράψετε) β) Προσωρινά cookies (δηλ. τα cookies παραμένουν μέχρι να κλείσετε τον browser σας).

Τα ίδια τα cookies δεν περιέχουν ούτε αποκαλύπτουν προσωπικές πληροφορίες. Αν υποβάλετε προσωπικές πληροφορίες μέσω του ιστότοπου μας www.kamposbiomarket.gr, οι πληροφορίες μπορεί να συνδεθούν με τα δεδομένα που αποθηκεύονται στα cookies. Αν δεν αποδέχεστε τη χρήση των cookies , μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του browser σας έτσι ώστε να μην δέχεται cookies (οδηγίες για τον τρόπο αλλαγής των ρυθμίσεων των cookies στον browser σας μπορείτε να βρείτε στο τμήμα βοήθειας του browser).

 

 1. Εμπορικά σήματα και δικαιώματα πνευματικής Ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του site (κείμενα, γραφικά, εικονίδια, λογότυπα, φωτογραφίες, αρχεία ήχου, αρχεία βίντεο κ.α.) αποτελεί ιδιοκτησία της ΚΑΜΠΟΣ ΒΙΟΜΑΡΚΕΤ Α.Ε. ή της εταιρίας παραγωγής λογισμικού ή των συνεργαζόμενων με εμάς προμηθευτών και προστατεύεται από την Ελληνική καθώς και την Διεθνή Νομοθεσία. Η εκμετάλλευση του περιεχομένου αυτού ανήκει στην ΚΑΜΠΟΣ ΒΙΟΜΑΡΚΕΤ Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική καθώς και την Διεθνή Νομοθεσία.

H ΚΑΜΠΟΣ ΒΙΟΜΑΡΚΕΤ Α.Ε. σας παρέχει την άδεια να έχετε μια περιορισμένη πρόσβαση του περιεχομένου του site, για προσωπική χρήση και σε καμία περίπτωση δεν νομιμοποιείστε να αποθηκεύετε το περιεχόμενο αυτό στον σκληρό σας δίσκο, ούτε να το τροποποιείτε ή να το εκμεταλλεύεστε εκτός και αν έχετε τη γραπτή συγκατάθεση της ΚΑΜΠΟΣ ΒΙΟΜΑΡΚΕΤ Α.Ε. Η άδεια αυτή δεν περιλαμβάνει καμία εμπορική χρήση του site ή του περιεχομένου του και δεν σας δίνει το δικαίωμα να χρησιμοποιείτε κανενός είδους μηχανισμούς για μαζική συγκέντρωση δεδομένων από την ΚΑΜΠΟΣ ΒΙΟΜΑΡΚΕΤ Α.Ε. Το περιεχόμενο καθώς και αυτό καθαυτό το site www.kamposbiomarket.gr δεν μπορεί να αναπαραχθεί, να αντιγραφεί, να πωληθεί ή να επαναπωληθεί χωρίς την γραπτή συγκατάθεση της ΚΑΜΠΟΣ ΒΙΟΜΑΡΚΕΤ Α.Ε.. Η χρησιμοποίηση του ονόματος ή του λογότυπου ή οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου που ανήκει στην ΚΑΜΠΟΣ ΒΙΟΜΑΡΚΕΤ Α.Ε. δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς προβολής και διαφήμισης καθώς για κάθε είδους εκμετάλλευσης φήμης και πελατείας χωρίς την γραπτή συγκατάθεση μας.

 

 1. Τροποποίηση όρων

Η ΚΑΜΠΟΣ ΒΙΟΜΑΡΚΕΤ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών με την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους. Η ισχύς των νέων όρων ξεκινά με την ανάρτηση τους στο web site.